Doelstelling ANBI

Doelstelling stichting Eungs Schöppe

Museumboerderij Eungs Schöppe heeft ten doel: het aanleggen en instandhouden van een collectie historische en folkloristische voorwerpen, geschriften en dergelijke, betrekking hebbende op de gemeente Markelo en naaste omgeving en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • Het verzamelen, aankopen en in bewaring houden van oude waardevolle voorwerpen, die nauw verband houden met het leven en werken van de voorgeslachten.
  • Het vastleggen van dialecten, oude liederen en verhalen in geschrift, op oude foto, film, video en geluidsband.
  • Het tentoonstellen van de verzamelde voorwerpen, kleding, geschriften, letterdoeken etc.
  • Het demonstreren van oude handwerken.

Postadres: Goorseweg 1a 7475 BB MARKELO ,
informatie via: info@eungsschoppe.nl
Rabobank Markelo
rek. NL 77 RABO 03 40 73 21 21 t.n.v. Museum Eungs Schöppe, Markelo
fiscaal nr. 8018.54.854

ANBI status, (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Museum Eungs Schöppe heeft de ANBI-status,
dus giften en periodieke uitkeringen aan de Stichting Eungs Schöppe zijn onder de bekende voorwaarden aftrekbaar voor inkomstenbelasting.
Van de algemene informatie en de globale planning van activiteiten kunt U hier op deze pagina meer zien.
Om de ANBI status te behouden wordt elk jaar verslag gedaan aan de inspecteur van belastingen en worden gegevens over de financiën verstrekt.

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41028689

Algemeen beleid en globale plannen

Doelgroep:
Het algemeen publiek met in het bijzonder de inwoners van de gemeente Hof van Twente en de passerende toeristen. Speciale activiteiten richten zich op meer specifieke doelgroepen, zoals specifieke tentoonstellingen; in de komende jaren zal worden geprobeerd vooral ook jonger publiek aan te trekken, in het bijzonder ook schooljeugd.

Activiteiten:
Het museum organiseert rond Pasen een thema tentoonstelling, daarna wordt de wissel-tentoonstelling voor het zomerseizoen geopend, aansluitend daarop wordt een speciale najaarstentoonstelling gehouden. Buiten de officiële openingstijden en buiten het zomerseizoen is het museum op afspraak voor groepsbezoek toegankelijk.
Bij de voorjaarstentoonstelling en de najaarstentoonstelling (beiden meestal twee weken durend) is sprake van deskundige toelichting en demonstraties. De zomertentoonstelling is dagelijks geopend via Infocentrum Markelo en op donderdag met als extra activiteit demonstraties van oude ambachten en/of kunstnijverheid.
De activiteiten worden via website, folders en persberichten bekend gemaakt.

Planning:
Globaal is de planning m.b.t. de exposities zoals hierboven vermeld. Daarnaast worden structureel en incidenteel extra activiteiten uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties, zoals “de oogstdag” (met de folkloristische vereniging en de kösterkoele) of een “weefweekend” i.s.m ander musea in de regio.
Voorts werkt het museum aan de digitale registratie van de objecten en aansluitend daarop aan de formele registratie als museum. Lokaal wordt structureel samengewerkt met de folkloristische vereniging, Stichting Foto en Krant, Stichting Heemkunde, Stichting Molen van Buursink, Stichting Kösterskoele, Infocentrum Markelo en Broeze stichting; incidentele samenwerking met andere organisaties hangt samen met de organisatie van incidentele activiteiten.
Het museum wil in de komende jaren een bezoek aan het museum – ook tijdens de openingsuren dat alleen via Infocentrum Markelo toegang mogelijk is – aantrekkelijker maken. Er zijn plannen voor een “elektronische museumgids” en voor de ontwikkeling van een programma gericht op de jeugd. Daartoe worden fondsen gezocht en volgt mogelijk nog een aanvulling op deze subsidieaanvraag.

Beloning:
De bestuurssamenstelling vindt u op de betreffende pagina.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstellingen:
De formele doelstelling zijn vermeld in de statuten, waarover de gemeente reeds de beschikking heeft. In andere woorden komt het neer op:
Het verwerven en beheren van de materiele verschijningsvormen van het culturele erfgoed van Markelo, het verwerven en vermeerderen van de kennis daarover en het toegankelijk maken van dit alles voor het publiek in het algemeen en voor de bevolking van de Hof van Twente in het bijzonder.

Geschat aantal deelnemers:
Het museum heeft rond 80 donateurs, ongeveer 60 meewerkende vrijwilligers en heeft per jaar circa 3000 bezoekers.